Advocaat Tim Van Cauter

Advocaat Waregem: Tim Van Cauter


De Raad van State en de schadevergoeding tot herstel: de schorsing van de gunningsbeslissing volstaat voor de Raad van State niet om te oordelen over een verzoek tot schadevergoeding van de benadeelde inschrijver

- Mei 2019-
Een aanbestedende overheid wiens gunningsbeslissing door de Raad van State wordt geschorst, trekt haar gunningsbeslissing doorgaans in. Een schorsingsbeslissing volstaat voor de Raad van State echter niet om over een verzoek tot schadevergoeding van de benadeelde inschrijver te beoordelen ook al heeft de aanbestedende overheid ingevolge haar bestreden beslissing ingetrokken.

lees meer ...


Het niet-indienen van een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar tijdens het openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag belet niet langer de beroepsmogelijkheden van het betrokken publiek

- April 2019-
Voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf 30 december 2017 kon het betrokken publiek (zoals omwonenden) niet langer beroep instellen tegen de omgevingsvergunning indien het naliet een gemotiveerd standpunt, bezwaar of opmerking tijdens het openbaar onderzoek omtrent deze omgevingsvergunningsaanvraag te formuleren. Het Grondwettelijk Hof vernietigt deze beperking in zijn arrest van 14 maart 2019.

lees meer ...


Tijdelijke handelsvennootschap wordt tijdelijke maatschap: impact voor de schuldeiser?!

- Maart 2019-
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt vanaf 1 mei 2019 de tijdelijke handelsvennootschap en wordt deze vervangen door de tijdelijke maatschap. De vraag stelt zich of deze wijziging een impact heeft op schuldeisers van de tijdelijke maatschap.

lees meer ...


De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon aan haar bedrijfsleider: toch aangewezen om verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen?

- Februari 2019-
De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon aan haar bedrijfsleider blijft fiscaal voor beroering zorgen. Het ongrondwettelijk bevonden koninklijk besluit werd intussen aangepast, maar hierdoor zijn niet alle discussies uit het verleden opgelost.

lees meer ...


De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijver: enkel mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan

- Januari 2019-
Het komt in de praktijk soms voor dat het bestek fouten of leemten bevat aangaande de geplande hoeveelheden. Wil de inschrijver in het kader van zijn offerte deze fouten in de opgegeven vermoedelijke hoeveelheden wijzigen dan is dit slechts mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan. De Raad van State paste deze regel streng toe in zijn arrest van 8 januari 2019.

lees meer ...


De noodzaak van een archeologienota bij ingrepen in de bodem: vanaf 1 april 2019 moet er in het kader van de vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen nog enkel worden rekening gehouden met vergunningsplichtige ingrepen!

- December 2018-
Sedert enkele jaren moet de bouwheer voorafgaand aan de indiening van zijn vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, die een ingreep in de bodem teweegbrengen, nagaan of hij geen archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren. Voor de aanvragen die de bouwheer vanaf 1 april 2019 indient, zal hij enkel nog rekening moeten houden met bodemingrepen die vergunningsplichtig zijn.

lees meer ...


Aannemers in de bouwsector moeten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaams Gewest hun beroepsbekwaamheid niet langer aantonen

- November 2018-
De Vlaamse Regering schaft per 1 januari 2019 het vereiste bewijs van beroepsbekwaamheid voor een tiental bouwberoepen af. Deze afschaffing komt de juridische bescherming van de bouwheer niet ten goede.

lees meer ...


Nieuwe wettelijke BTW-regeling voor verhuur van opslagruimten vanaf 1 januari 2019

- Oktober 2018-
Vanaf 1 januari 2019 geldt er een nieuwe wettelijke BTW-regeling voor de verhuur van opslagruimten. Deze nieuwe regeling maakt deel uit van één van de belangrijkste BTW-hervormingen inzake de verhuur van onroerende goederen van de afgelopen decennia.

lees meer ...


Beschikt een leidend ambtenaar over de bevoegdheid om zelf een overheidsopdracht éénzijdig te verbreken?!

- September 2018-
De complexiteit van overheidsopdrachten leidt regelmatig tot een delegatie van bevoegdheden inzake het toezicht van en de controle op de uitvoering van de opdracht. Bestekken verduidelijken bovendien vaak niet wat de bevoegdheid is van de leidend ambtenaar die de aanbesteder voor de opdracht aanduidt. Bij de uitvoering van een overheidsopdracht is een goede kennis omtrent de bevoegdheden van een leidend ambtenaar nochtans essentieel. In dit verband kan men zich bijvoorbeeld de vraag stellen of de leidend ambtenaar bevoegd is om de overheidsopdracht zelf éénzijdig te verbreken.

lees meer ...


De verhuur van studentenkoten wordt in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019 strikter geregeld

- Augustus 2018-
Er is een wetswijziging in de maak die de verhuur van studentenkoten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaamse Gewest strikter zal regelen. In deze bijdrage worden enkele opvallende nieuwigheden van deze nieuwe regeling opgelijst.

lees meer ...


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • overheidsopdrachtenrecht
  • privaat aannemingsrecht
  • vastgoedrecht
  • vastgoedfiscaliteit
  • Ik heb de privacyverklaring gelezen en aanvaard