Advocaat Tim Van Cauter

Advocaat Waregem: Tim Van Cauter


Aanneming of koop? De verhouding tussen de kostprijs van de materialen en de kostprijs van de plaatsing is niet van belang

- Maart 2018-
Indien een overeenkomst zowel kenmerken vertoont van een aannemingsovereenkomst als van een koopovereenkomst is de kwalificatie van de overeenkomst erg belangrijk. In zijn arrest van 6 maart 2017 stelt het Hof van Beroep van Antwerpen dat bij deze kwalificatie de verhouding tussen de kostprijs van de materialen en de kostprijs irrelevant is. Het Hof van Beroep sluit hiermee aan bij de heersende Belgische rechtsleer die de toepassing van het zogenaamd economisch criterium in het Belgisch recht niet aanvaardt om de kwalificatievraag te beantwoorden.

lees meer ...


Is de renovatie van renoveerbare panden minder belangrijk geworden voor de Vlaamse Regering?!

- Februari 2018-
Op 16 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed dat het verkooprecht zal hervormen en de vereenvoudiging van de registratiebelasting beoogt. De Vlaamse regering wil de nieuwe regeling in werking laten treden op 1 juni 2018. De belangrijkste krachtlijn van de hervorming betreft de afschaffing van het klein beschrijf en de invoering van een vereenvoudigd verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning. De bestaande gunstregimes gaan hierdoor op de schop: niet enkel het abattement en het bij-abattement verdwijnen, maar ook het renovatie-abattement wordt afgeschaft.

lees meer ...


Kan het feit van een derde voor de aannemer een onvoorzienbare omstandigheid vormen in de zin van artikel 16 § 2 AAV (thans artikel 56 KB AUR)?! Het Hof van Cassatie verduidelijkt.

- Januari 2018-
Overeenkomstig artikel 56 KB AUR kan een aannemer, hetzij om verlenging van de uitvoeringstermijnen, hetzij, wanneer hij een zeer belangrijk nadeel heeft geleden, om een andere vorm van herziening of de verbreking van de overeenkomst vragen door onder meer onvoorzienbare omstandigheden te doen gelden. In zijn arrest van 22 september 2016 verduidelijkt het Hof van Cassatie dat omstandigheden, toe te rekenen aan het feit van een derde die de aannemer kan identificeren en op wie hij de schadeverwekkende gevolgen kan verhalen, buiten het toepassingsgebied vallen van artikel 56 KB AUR (voordien artikel 16 § 2 AAV).

lees meer ...


Aankoop van een onroerend goed behept met een stedenbouwkundige inbreuk: het Hof van Cassatie biedt hulp aan de benadeelde koper

- December 2017-
De verkoper van een onroerend goed moet de koper vrijwaren voor rechtsstoornissen niet enkel van zichzelf, maar ook van derden. In zijn arrest van 31 maart 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat er niet enkel sprake is van een rechtsstoornis van een derde wanneer die derde over een persoonlijk of een zakelijk recht beschikt op het verkochte onroerend goed, maar ook wanneer die derde het recht heeft om een herstelvordering in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in te stellen.

lees meer ...


Recente rechtspraak past de vestigingswetgeving voor aannemers van bouwwerken streng toe

- November 2017-
Aannemers kunnen slechts werken uitvoeren indien zij over de vereiste vestigingsattesten beschikken. Beschikken zij niet over alle vereiste vestigingsattesten dan kan de volledige aannemingsovereenkomst nietig worden verklaard. Recente rechtspraak past deze nietigheidssanctie streng toe.

lees meer ...


Het forfait van het kosteloos wonen schendt het gelijkheidsbeginsel

- Oktober 2017-
Recente rechtspraak van het Hof van Beroep van Gent en van het Hof van Antwerpen is éénsgezind: de forfaitaire raming van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van een gebouw door een rechtspersoon aan zijn bedrijfsleider schendt het gelijkheidsbeginsel.

lees meer ...


De nieuwe uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten: de strijd tegen de sociale dumping wordt opgevoerd!

- September 2017-
Het KB van 22 juni 2017 houdende wijziging van de algemene uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten kent aan de aanbesteder tal van bijkomende maatregelen toe om de strijd tegen de sociale dumping op te voeren. De onderaannemers worden daarbij geviseerd. Deze maatregelen zijn van toepassing voor opdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden bekend gemaakt of hadden moeten worden bekend gemaakt.

lees meer ...


Het voorontwerp van het Vlaamse huurdecreet versoepelt de vroegtijdige opzeggingsmogelijkheden voor huurders van kortlopende woninghuurcontracten

- Augustus 2017-
Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van het nieuwe Vlaamse huurdecreet goed. Het nieuwe Vlaamse huurdecreet zal in beginsel vanaf 1 september 2018 voor het Vlaamse Gewest de woninghuurwet vervangen. Naast een aantal andere wijzigingen voorziet het voorontwerp van het nieuwe Vlaamse huurdecreet in een aanzienlijke versoepeling van het vroegtijdig opzeggingsregime van kortlopende woninghuurcontracten in het voordeel van huurders. Dit is belangrijk vermits bijna de helft van alle lopende woninghuurcontracten heden kortlopende contracten zijn.

lees meer ...


Nieuwe wet verplicht aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector voortaan hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren

- Juli 2017-
Op 9 juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die met ingang van 1 juli 2018 aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector zal verplichten om hun tienjarige aansprakelijkheid zoals bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek te verzekeren. Deze aansprakelijkheid heeft betrekking op bouwgebreken die de stevigheid of stabiliteit van een bouwwerk of van één van zijn belangrijke onderdelen in het gedrang brengen. De nieuwe verzekeringsplicht in hoofde van aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector omvat evenwel niet volledig deze aansprakelijkheid en is minder ruim dan de vergelijkbare verzekeringsplicht in hoofde van architecten.

lees meer ...


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • overheidsopdrachtenrecht
  • privaat aannemingsrecht
  • vastgoedrecht
  • vastgoedfiscaliteit