Advocaat Tim Van Cauter

Advocaat Waregem: Tim Van Cauter


De aanleg en hernieuwing van energie-, water-, of telecommunicatieleidingen in appartementsgebouwen: voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van de VME is niet langer vereist

- Augustus 2019-
De gewijzigde appartementswetgeving geeft aan individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren sinds 1 januari 2019 het recht om energie-, water-, of telecommunicatieleidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen van een appartementsgebouw aan te leggen of te hernieuwen zonder dat een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars vereist is.

lees meer ...


De opzegging van een aannemingsovereenkomst voor onbepaalde duur: de niet-inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn opent het recht op schadevergoeding

- Juli 2019-
Een aannemingsovereenkomst gesloten voor onbepaalde duur kan, in beginsel, door iedere partij te allen tijde worden opgezegd. De opzeggende contractspartij doet er daarbij goed aan een redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen. Bij ontstentenis van een redelijke opzeggingstermijn moet zij volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie immers de schade vergoeden die haar medecontractant lijdt wegens het niet in acht nemen van deze verplichting.

lees meer ...


De terbeschikkingstelling van onroerende goederen van de vennootschap aan haar bedrijfsleider: privéwoningen worden niet anders behandeld dan lusthuizen

- Juni 2019-
In een arrest van 23 mei 2019 besliste het Grondwettelijk Hof dat er geen verschil in behandeling bestaat tussen de aftrekbaarheid van beroepskosten m.b.t. privéwoningen die door een vennootschap ter beschikking aan haar bedrijfsleider worden gesteld en de aftrekbaarheid van beroepskosten m.b.t. lusthuizen in dezelfde omstandigheden.

lees meer ...


De Raad van State en de schadevergoeding tot herstel: de schorsing van de gunningsbeslissing volstaat voor de Raad van State niet om te oordelen over een verzoek tot schadevergoeding van de benadeelde inschrijver

- Mei 2019-
Een aanbestedende overheid wiens gunningsbeslissing door de Raad van State wordt geschorst, trekt haar gunningsbeslissing doorgaans in. Een schorsingsbeslissing volstaat voor de Raad van State echter niet om over een verzoek tot schadevergoeding van de benadeelde inschrijver te beoordelen ook al heeft de aanbestedende overheid ingevolge haar bestreden beslissing ingetrokken.

lees meer ...


Het niet-indienen van een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar tijdens het openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag belet niet langer de beroepsmogelijkheden van het betrokken publiek

- April 2019-
Voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf 30 december 2017 kon het betrokken publiek (zoals omwonenden) niet langer beroep instellen tegen de omgevingsvergunning indien het naliet een gemotiveerd standpunt, bezwaar of opmerking tijdens het openbaar onderzoek omtrent deze omgevingsvergunningsaanvraag te formuleren. Het Grondwettelijk Hof vernietigt deze beperking in zijn arrest van 14 maart 2019.

lees meer ...


Tijdelijke handelsvennootschap wordt tijdelijke maatschap: impact voor de schuldeiser?!

- Maart 2019-
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt vanaf 1 mei 2019 de tijdelijke handelsvennootschap en wordt deze vervangen door de tijdelijke maatschap. De vraag stelt zich of deze wijziging een impact heeft op schuldeisers van de tijdelijke maatschap.

lees meer ...


De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon aan haar bedrijfsleider: toch aangewezen om verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen?

- Februari 2019-
De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon aan haar bedrijfsleider blijft fiscaal voor beroering zorgen. Het ongrondwettelijk bevonden koninklijk besluit werd intussen aangepast, maar hierdoor zijn niet alle discussies uit het verleden opgelost.

lees meer ...


De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijver: enkel mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan

- Januari 2019-
Het komt in de praktijk soms voor dat het bestek fouten of leemten bevat aangaande de geplande hoeveelheden. Wil de inschrijver in het kader van zijn offerte deze fouten in de opgegeven vermoedelijke hoeveelheden wijzigen dan is dit slechts mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan. De Raad van State paste deze regel streng toe in zijn arrest van 8 januari 2019.

lees meer ...


De noodzaak van een archeologienota bij ingrepen in de bodem: vanaf 1 april 2019 moet er in het kader van de vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen nog enkel worden rekening gehouden met vergunningsplichtige ingrepen!

- December 2018-
Sedert enkele jaren moet de bouwheer voorafgaand aan de indiening van zijn vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, die een ingreep in de bodem teweegbrengen, nagaan of hij geen archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren. Voor de aanvragen die de bouwheer vanaf 1 april 2019 indient, zal hij enkel nog rekening moeten houden met bodemingrepen die vergunningsplichtig zijn.

lees meer ...


Aannemers in de bouwsector moeten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaams Gewest hun beroepsbekwaamheid niet langer aantonen

- November 2018-
De Vlaamse Regering schaft per 1 januari 2019 het vereiste bewijs van beroepsbekwaamheid voor een tiental bouwberoepen af. Deze afschaffing komt de juridische bescherming van de bouwheer niet ten goede.

lees meer ...


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • overheidsopdrachtenrecht
  • privaat aannemingsrecht
  • vastgoedrecht
  • vastgoedfiscaliteit
  • Ik heb de privacyverklaring gelezen en aanvaard