Advocaat Tim Van Cauter

Advocaat Waregem: Tim Van Cauter


Beschikt een leidend ambtenaar over de bevoegdheid om zelf een overheidsopdracht éénzijdig te verbreken?!

- September 2018-
De complexiteit van overheidsopdrachten leidt regelmatig tot een delegatie van bevoegdheden inzake het toezicht van en de controle op de uitvoering van de opdracht. Bestekken verduidelijken bovendien vaak niet wat de bevoegdheid is van de leidend ambtenaar die de aanbesteder voor de opdracht aanduidt. Bij de uitvoering van een overheidsopdracht is een goede kennis omtrent de bevoegdheden van een leidend ambtenaar nochtans essentieel. In dit verband kan men zich bijvoorbeeld de vraag stellen of de leidend ambtenaar bevoegd is om de overheidsopdracht zelf éénzijdig te verbreken.

lees meer ...


De verhuur van studentenkoten wordt in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019 strikter geregeld

- Augustus 2018-
Er is een wetswijziging in de maak die de verhuur van studentenkoten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaamse Gewest strikter zal regelen. In deze bijdrage worden enkele opvallende nieuwigheden van deze nieuwe regeling opgelijst.

lees meer ...


Wettelijke verankering van de imprevisieleer in het privaat aannemingsrecht?!

- Juli 2018-
Na decennialange debatten ziet het ernaar uit dat de imprevisieleer wettelijk wordt verankerd in het privaat aannemingsrecht. De partij die geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van haar verbintenissen ernstig bemoeilijken, zou hierdoor meer juridisch houvast moeten krijgen. Een belangrijke rol wordt evenwel toebedeeld aan de feitenrechter .

lees meer ...


Opstallen en de toepassing van het verkooprecht op het einde van de opstalduur: een moeilijk huwelijk?

- Juni 2018-
De oprichting van gebouwen door middel van opstalconstructies kan fiscaal voordelig zijn, maar er is bijzondere voorzichtigheid geboden zowel bij de vestiging van het opstalrecht maar ook bij de (vervroegde) beëindiging van het opstalrecht.

lees meer ...


Schorsing van de overheidsopdracht op bevel van de aanbesteder: minder mogelijkheden voor de opdrachtnemer om hiervoor een schadevergoeding te bekomen?!

- Mei 2018-
Overeenkomstig het nieuwe artikel 38/12 § 1 van het KB AUR heeft de opdrachtnemer recht op schadevergoeding indien de aanbesteder tijdens de uitvoeringsfase de opdracht schorst en deze schorsing aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo mag de schorsing door de aanbesteder onder meer niet het gevolg zijn van ongunstige weersomstandigheden. Overeenkomstig een nieuw KB van 18 april 2018 mag deze schorsing evenmin het gevolg zijn van andere omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel van de aanbesteder, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden verdergezet.

lees meer ...


De nieuwe Wet op de mede-eigendom geeft aan de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars meer beslissingsmogelijkheid om appartementsgebouwen in slechte staat vrijwillig af te breken en volledig herop te bouwen

- April 2018-
Er is een wetswijziging in de maak die de wet op de mede-eigendom (of de Appartementswet) op een aantal punten vrij ingrijpend wijzigt. Een van deze punten betreft de mogelijkheid in hoofde van de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars (hierna ‘AV en VME’) om tot de vrijwillige afbraak en eventueel aansluitend gemakkelijker tot de volledige heropbouw van het appartementsgebouw te beslissen waarvoor de AV bevoegd is.

lees meer ...


Aanneming of koop? De verhouding tussen de kostprijs van de materialen en de kostprijs van de plaatsing is niet van belang

- Maart 2018-
Indien een overeenkomst zowel kenmerken vertoont van een aannemingsovereenkomst als van een koopovereenkomst is de kwalificatie van de overeenkomst erg belangrijk. In zijn arrest van 6 maart 2017 stelt het Hof van Beroep van Antwerpen dat bij deze kwalificatie de verhouding tussen de kostprijs van de materialen en de kostprijs irrelevant is. Het Hof van Beroep sluit hiermee aan bij de heersende Belgische rechtsleer die de toepassing van het zogenaamd economisch criterium in het Belgisch recht niet aanvaardt om de kwalificatievraag te beantwoorden.

lees meer ...


Is de renovatie van renoveerbare panden minder belangrijk geworden voor de Vlaamse Regering?!

- Februari 2018-
Op 16 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed dat het verkooprecht zal hervormen en de vereenvoudiging van de registratiebelasting beoogt. De Vlaamse regering wil de nieuwe regeling in werking laten treden op 1 juni 2018. De belangrijkste krachtlijn van de hervorming betreft de afschaffing van het klein beschrijf en de invoering van een vereenvoudigd verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning. De bestaande gunstregimes gaan hierdoor op de schop: niet enkel het abattement en het bij-abattement verdwijnen, maar ook het renovatie-abattement wordt afgeschaft.

lees meer ...


Kan het feit van een derde voor de aannemer een onvoorzienbare omstandigheid vormen in de zin van artikel 16 § 2 AAV (thans artikel 56 KB AUR)?! Het Hof van Cassatie verduidelijkt.

- Januari 2018-
Overeenkomstig artikel 56 KB AUR kan een aannemer, hetzij om verlenging van de uitvoeringstermijnen, hetzij, wanneer hij een zeer belangrijk nadeel heeft geleden, om een andere vorm van herziening of de verbreking van de overeenkomst vragen door onder meer onvoorzienbare omstandigheden te doen gelden. In zijn arrest van 22 september 2016 verduidelijkt het Hof van Cassatie dat omstandigheden, toe te rekenen aan het feit van een derde die de aannemer kan identificeren en op wie hij de schadeverwekkende gevolgen kan verhalen, buiten het toepassingsgebied vallen van artikel 56 KB AUR (voordien artikel 16 § 2 AAV).

lees meer ...


Aankoop van een onroerend goed behept met een stedenbouwkundige inbreuk: het Hof van Cassatie biedt hulp aan de benadeelde koper

- December 2017-
De verkoper van een onroerend goed moet de koper vrijwaren voor rechtsstoornissen niet enkel van zichzelf, maar ook van derden. In zijn arrest van 31 maart 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat er niet enkel sprake is van een rechtsstoornis van een derde wanneer die derde over een persoonlijk of een zakelijk recht beschikt op het verkochte onroerend goed, maar ook wanneer die derde het recht heeft om een herstelvordering in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in te stellen.

lees meer ...


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • overheidsopdrachtenrecht
  • privaat aannemingsrecht
  • vastgoedrecht
  • vastgoedfiscaliteit
  • Ik heb de privacyverklaring gelezen en aanvaard